Fresh Fruit Smoothies

Mix Your Own Favorites!
1. Coconut Smoothie 3.50
2. Strawberry Smoothie 3.50
3. Mango Smoothie 3.50
4. Pineapple Smoothie 3.50
5. Watermelon Smoothie 3.50
6. Kiwi Smoothie 3.50
7. Avocado Smoothie 3.50
8. Banana Smoothie 3.50
9. Papaya Smoothie 3.50